Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. lapkričio 1 d., sekmadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Joniškio rajone teikiamos asmeninio asistento paslaugos

Joniškio rajono savivaldybės gyventojams pradėtos teikti nemokamos asmeninio asistento paslaugos pagal projektą „Kompleksinė pagalba Joniškio rajono šeimoms”.

Asmenys, turintys teisę gauti asmeninio asistento paslaugas

Teisę į asmeninio asistento paslaugas turi asmenys nuo 16 metų, kuriems LR Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai) ir (ar) kompleksinės negalios, kuri visiškai arba vidutiniškai apriboja jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti bei savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba.

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie:

 1. lanko švietimo įstaigą;
 2. dirba arba ieško darbo;
 3. nebegyvena stacionarios socialinės globos įstaigoje ir gaudami paslaugas bendruomenėje gyvena savarankiškai;
 4. laukia eilėje gauti socialines paslaugas įstaigoje (prioritetas teikiamas laukiantiesiems eilėje gauti stacionarios socialinės globos paslaugas). 

Dokumentų, reikalingų asmeninio asistento paslaugoms gauti, pateikimas

Asmuo, pageidaujantis gauti asmeninio asistento paslaugas, ir (ar) jo tėvai ar įtėviai, globėjai (rūpintojai), ir (ar) sutuoktinis, ir (ar) vaikai (įvaikiai) ar jo įgaliotas atstovas kreipiasi į  Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centrą (Parko g. 9, Žagarė, Tel. 8 612 51193 arba el. p. projektas.kompleksinė.pagalba@gmail.com) ir pateikia:

 1. laisvos formos prašymą gauti asmeninio asistento paslaugas, kuriame turi būti nurodytas asmens, pageidaujančio gauti asmeninio asistento paslaugas, vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, asmens, kuriam gali būti teikiama informacija apie priimtus sprendimus dėl asmeninio asistento paslaugų skyrimo, sustabdymo, atnaujinimo, nutraukimo ar asmeninio asistento paslaugų teikėjo keitimo, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir (ar) elektroninio pašto adresas, ar telefono numeris;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgalumo lygio pažymą ar Darbingumo lygio pažymą;
 4. dokumentus ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančią prioriteto suteikimą, tik tokios apimties, kokia reikalinga norint gauti asmeninio asistento paslaugas (pavyzdžiui: moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, prašymo gauti socialines paslaugas kopiją).

Asmuo ir (ar) asmens atstovas nurodytus dokumentus gali pateikti asmeniškai, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu. Asmuo ir (ar) asmens atstovas pateikia nurodytų dokumentų originalus arba tinkamai patvirtintas jų kopijas.

Asmeninio asistento teikiamos paslaugos

Asmeninis asistentas, asmeniui gali teikti šias paslaugas (asmeninis asistentas neteikia paslaugų, susijusiu su mokymo procesu):

 1. pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatinant jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime,
 2. individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padėti rengtis, maudytis, naudotis tualetu ir kt.),
 3. lydėti asmenį į sveikatos priežiūros ar kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą,
 4. organizuoti asmens maitinimą (pamaitinimas, daiktų pakėlimas ir laikymas),
 5. suteikti asmeniui individualią pagalbą, adekvačiai reaguojant į aplinką ir siekiant užmegzti bei palaikyti socialinius santykius su ta aplinka (kalbėjimas, orientavimasis laike ir aplinkoje bei dienos režimo laikymasis, savivoka bei dienos režimo laikymasis, disponavimas finansiniais ištekliais, vaistų vartojimas, socialinis bendravimas, poilsis ir laisvalaikis).

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus informacija

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook