Joniškio rajono savivaldybė
2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis
Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės
administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426) 69 140
Faks. (8 426) 69 143
El. p. savivaldybe@joniskis.lt
Skelbiamas vasaros sezono NVŠ programų priėmimo akreditacijai konkursas

Skelbiamas vasaros sezono naujų neformalaus vaikų švietimo (toliau – NVŠ) teikėjų NVŠ programų priėmimo akreditacijai konkursas iki 2020 m. birželio 8 d.

NVŠ lėšomis NVŠ programas įgyvendinti gali visi neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, kurie turi teisę vykdyti švietimo veiklą ir turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, bei laisvieji mokytojai (pvz. menininko statusą turintys asmenys, kultūros darbuotojai ir pan.), norintys įgyvendinti NVŠ programas.

Šie asmenys turi įsigyti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, registruotis Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) teikti Joniškio r. savivaldybės administracijos direktoriui prašymą akredituoti NVŠ programą ir užpildyti NVŠ programos atitikties reikalavimams paraišką, vadovaujantis Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 lapkričio 22 d. sprendimu Nr. T-237 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-263 redakcija).

Prašymo dėl NVŠ programos akreditavimo forma

NVŠ teikėjas gali teikti kelias programas, kiekvienai programai pildoma atskira paraiškos forma. Informaciją teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Vilma Bartašienė (tel. 8 686 49 084), el. p. vilma.bartasiene@joniskis.lt. NVŠ programoms skiriamos lėšos iš Europos Sąjungos projekto „Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) paslaugų plėtra“.

Pasirengimo darbai NVŠ teikėjams, planuojantiems vykdyti NVŠ programas Joniškio rajono savivaldybėje

1. Užregistruoti NVŠ teikėją Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) (registruojasi tik nauji  NVŠ teikėjai). Visi teikėjai (laisvieji mokytojai ar juridiniai asmenys) turi būti registruoti elektronine forma ŠMIR.

2. Užregistruoti teikiamą(-as) NVŠ programą(-as) elektronine forma Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau – KTPRR).

Naujiems NVŠ vykdytojams registruojant programą reikia užpildyti:

  • NVŠ teikėjo prašymą tapti KTPRR vartotoju;
  • pasižadėjimą saugoti asmens duomenų paslaptį (KTPRR pasižadėjimas).

Šiuos užpildytus ir pasirašytus skenuotus dokumentus siųsti ITC el. paštu seviras.mazelis@itc.smm.lt (tel. (8 5) 235 6148), originalus siųsti ITC (Suvalkų g. 1, Vilnius). Teikėjas el. paštu gaus KTPRR prisijungimo kodus, su kuriais galės prisijungti prie KTPRR. KTPRR reikia užpildyti NVŠ programos „kortelę" (galima nepildyti tik dalies, kur reikia įrašyti anglų kalba) ir pateikti įregistravimui. Tik atsiradus žymai programa „įregistruota", atsiranda programos kodas, kurį reikia įrašyti į programos paraiškos formą. Jeigu Jus informavo, kad yra klaidų, tuomet jas reikia ištaisyti ir vėl pateikti įregistravimui. Po to KTPRR jau galima „teikti programą akreditavimui".

3. Iki 2020 m. birželio 8  d.  Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui pateikti užpildyto NVŠ programos paraiškos (Tvarkos aprašo 1 priedas) skenuotą variantą, o originalą atnešti arba atsiųsti paštu savivaldybe joniskis.lt. NVŠ teikėjas turi pateikti NVŠ programų paraiškas skirtas tik Joniškio rajono savivaldybei. Programos trukmė iki 2 mėn. (liepos-rugpjūčio). Veiklos vykdomos ne mažiau kaip 8 val. per mėnesį.

4. Viešinti NVŠ programą ir sudaryti NVŠ paslaugų teikimo sutartis su mokiniais arba jų tėvais (kurių vaikai iki 14 metų). 

Akreditavus programą, reikės:

  1. Pasirašyti sutartį su Joniškio rajono savivaldybės administracija;
  2. Viešinti savo NVŠ programą ir kviesti mokinius dalyvauti programoje;
  3. Sudaryti nustatytos formos NVŠ sutartis su NVŠ veikloje dalyvaujančiais vaikų tėvais;
  4. Parengti užsiėmimų grafikus;
  5. Pateikti iš Mokinių registro vaikų sąrašus su sutartimis iki 2020 m. birželio 30 d.

Informacija dėl užsiregistravimo Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR)

Joniškio rajone veikiančios institucijos vadovas ar laisvasis mokytojas, ketinantis užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR), turi vadovautis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. ISAK-1871 patvirtintais Švietimo ir Mokslo institucijų registro nuostatais.

Švietimo tiekėjas ar laisvasis mokytojas kartu su pašymu Savivaldybės administracijai užregistruoti ŠMIR pateikia atitinkamą Duomenų registravimo kortelę.

Vasaros vaikų ir jaunimo užimtumo stovyklas organizuoti vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus informacija

 

Į viršų      AtgalSpausdinimo versijaFacebook